Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.yums.ac.ir/handle/1956/3131
Title: Hva kjennetegner spedbarn med KISS?
Authors: Mordt, Agnes C.
Keywords: Spedbarn;Asymmetri;Funksjonsforstyrrelse;Øvre nakkeledd;Klassifisering;Intertester-reliabilitet;VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807;Mastergrad;761901
Issue Date: 9-Feb-2009
28-Nov-2008
Publisher: The University of Bergen
Description: Manuellterapeutisk intervensjon på spedbarn med asymmetri har økt de siste årene. Tidligere diagnostiserte man barn med skjevstilling av hodet til å ha medfødt muskulær torticollis, men de senere år har det vokst frem en hypotese om at denne skjevstillingen også kan skyldes en funksjonsforstyrrelse i øvre nakkeledd, KISS. Det finnes ikke vitenskaplig dokumentasjon på verken diagnostiseringsverktøy eller behandlingsmetode av denne pasientgruppen. Hensikt og problemstilling: Hovedhensikten med prosjektet er å undersøke intertester-reliabiliteten mellom to manuellterapeuter med hensyn til å klassifisere spedbarn til å ha KISS og ikke ha KISS. Jeg ville også se på intertester-reliabilitet mellom manuellterapeutene og en barnefysioterapeut hvor barnefysioterapeuten vurderte spontanmotorikk til normal / avvikende. Målet har også vært å beskrive kliniske tester som brukes i klinisk praksis i dag med tanke på hensikt og hvordan de utføres. Material og metode: I samarbeid med en konsensusgruppe ble det bestemt at kriteriene for klassifisering til KISS / frisk skulle være vurdering av spontanmotorikk, antigravitatorisk sidevipptest, passiv rotasjon av nakken og to segmentelle tester på øvre nakkeledd. Tjueto spedbarn i alderen 3 - 6 mnd ble inkludert, hvorav 11 var klassifisert til å ha KISS og 11 var friske. Resultater: På intertester-reliabilitet mellom manuellterapeuter fikk vi en Kappaverdi på 0,91 og en P-verdi på 0,000 (svært god enighet). Det var lavere reliabilitet mellom manuellterapeutene og barnefysioterapeuten med en Kappaverdi på 0,62 og en P-verdi på 0,002 (moderat enighet). Konklusjon: Dette er den første studien gjort på feltet og studien må ansees som en pilotstudie. Basert på kriteriene som ble brukt for å klassifisere spedbarna til KISS / friske var det svært god reliabilitet mellom manuellterapeutene med hensyn til å klassifisere spedbarna til KISS / friske, mens barnefysioterapeuten vurderte flere barn til å være innenfor rammen av normal motorisk utvikling. Videre studier må gjøres for å undersøke validiteten av de diagnostiske kriteriene anvendt i denne studien. Nøkkelord: Spedbarn, asymmetri, funksjonsforstyrrelse øvre nakkeledd, klassifisering, intertester-reliabilitet.
Manual therapy intervention on asymmetry in infancy has increased. Asymmetry of the position of the head was earlier mainly diagnosed as congenital muscular torticollis, but recently a hypothesis has been presented that this asymmetry can be caused by a dysfunction in the upper cervical joints, KISS. So far there is a lack of scientific evidence on the diagnostic process and treatment for KISS. Aim and objectives: The aim of the study was to do an intra-rater reliability between manual therapists on classification of KISS and no KISS, and also to do an intra-rater reliability between manual therapists and a pediatric physiotherapist concerning spontaneous motor behavior in infants. Describing clinical tests that manual therapists use, concerning how and why, was also an objective. Material and method: A consensus group was established to decide on the criteria for classification. The criteria were: observing spontaneous motor behavior, antigravitatoric side bending test, passive rotation of the head and segmental tests for upper cervical. Twenty two infants were included, 3 - 6 months old. Eleven were classified to have KISS and eleven were classified to be healthy. Results: intra-rater reliability between the manual therapists was high (Kappa value 0,91 and P-value 0,000). There was moderate intra-rater reliability between the manual therapists and the pediatric physiotherapist (Kappa value 0,62 and P-value 0,002). Conclusion: This is the first study on this subject and must be regarded as a pilot study. Based on the classification criteria that were used, there was high intra-rater reliability between the manual therapists regarding classification to KISS or not KISS. The pediatric physiotherapist classified fewer infants to have KISS. Further studies have to be done to validate the diagnostic criteria used in this study. Key words: infants, asymmetry, dysfunction upper cervical, classification, intra-rater reliability
URI: http://bora.uib.no/handle/1956/3131
Appears in Collections:Faculty of Medicine and Dentistry

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.