Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.yums.ac.ir/handle/1956/3128
Title: Kraftfull traksjonsmobilisering av hofteleddet. Effekt på selvrapportert funksjon, smerte og bevegelsesutslag.
Authors: Berg, Tor Erik
Keywords: Manuell traksjonsmobilisering;Coxartrose;Manuellterapi;Smerte;Selvrapportert funksjon;Passive bevegelsesutslag;VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807;Mastergrad;761901
Issue Date: 9-Feb-2009
24-Oct-2008
Publisher: The University of Bergen
Description: Bakgrunn: Det foreligger lite dokumentasjon på effekten av manuell traksjonsmobilisering av hofteleddet. En studie fra 2007 viste at "kraftfull manuell traksjonsmobilisering" var mer effektivt enn standard traksjonsmobilisering i forhold til selvrapportert funksjon hos pasienter med hoftesmerter og nedsatt bevegelsesutslag. Problemstilling: "Kan kraftfull manuell traksjonsmobilisering av hofteleddet ha effekt på selvrapportert funksjon, smerte og passivt bevegelsesutslag hos en coxartrosepasient?" Primærutkomme var selvrapportert funksjon. Sekundærutkomme var smerte og passivt bevegelsesutslag. Materiale og metode: Single Subject Experimental Design (SSED) ble benyttet som metode. En deltaker ble inkludert. Kraftfull manuell traksjonsmobilisering ble benyttet som intervensjon. Studien varte i totalt 9 uker, med 2 uker baselineperiode, 5 uker intervensjonsperiode og 2 uker kontrollmålingsperiode. I tillegg ble det foretatt en kontrollmåling 6 uker etter siste intervensjonsdag. Det ble gjennomført 2 behandlinger per uke i intervensjonsfasen, totalt 10 behandlinger. Måleinstrumentene som ble benyttet var Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) for selvrapportert funksjon, Pain Numeric Rating Scale (PNRS) for smerte og goniometermåling av passivt bevegelsesutslag. Resultater: Selvrapporter funksjon viste en forbedring av total median HOOS på 31,6 % i kontrollmålingsperioden sammenlignet med baselineperioden. PNRS viste bedring i rapportering i smerte, men det kan diskuteres om denne effekten er klinisk betydningsfull. Målingene av passivt bevegelsesutslag var lite reliable. Konklusjon: Resultatene viste sterke indikasjoner på at kraftfull manuell traksjonsmobilisering hadde effekt på primærutkommet selvrapporter funksjon for den aktuelle pasienten. Intervensjonen virket også å ha effekt på smertereduksjon, men det var ingen observert effekt på passivt bevegelsesutslag. Nøkkelord: kraftfull manuell traksjonsmobilisering, coxartrose, manuellterapi, smerte, selvrapporter funksjon, passive bevegelsesutslag.
Background: There is little documentation on the effect of manual traction mobilization of the hip joint. A study from 2007 showed that forceful manual traction mobilization" was more effective than standard traction mobilization in relationship to self reported function on persons with hip pain and hypomobility. Objectives: May forceful manual traction mobilization of the hip joint have effect on self reported function, pain and passive range of motion in a patient with osteoarthritis of the hip?" Main outcome measure was self reported function. Second outcome measure was pain and passive range of motion. Material and method: Single Subject Experimental Design (SSED) was used as method. One participant was included. The intervention was forceful manual traction mobilization. The study lasted for 9 weeks, 2 weeks baseline measurements, 5 weeks intervention and 2 weeks control measurements. 6 weeks after the last day of intervention there was one last control measurement. There were 2 treatments per week in the intervention, totally 10 treatments. Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) was used for measuring self reported function. Pain Numeric Rating Scale (PNRS) was used for measuring pain and goniometric measuring was used to estimate passive range of motion. Results: The results showed that total median HOOS was 31,6 % better in the control measurement than in the baseline measurement. PNRS showed an effect after intervention, but it may be discussed if this effect is of clinical importance. The measurements of passive range of motion was little reliable. Conclusion: The results showed strong indications that forceful manual traction mobilization was effective in respond to the main outcome measure, self reported function, for the pasient. The intervention was also effective in reducing pain, but there were no observed effect on passive range of motion. Key words: forceful manual traction mobilization, osteoarthritis, manual therapy, pain, self reported function, passive range of motion
URI: http://bora.uib.no/handle/1956/3128
Appears in Collections:Faculty of Medicine and Dentistry

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.